همکاری شرکت نگاه آسمان با آستان قدس رضوی

همکاری شرکت نگاه آسمان با آستان قدس رضوی واحد روابط عمومی آستان قدس رضوی در همکاری مشترک با شرکت نگاه آسمان به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی تجهیز شد. کلیه پروسه مشاوره تا تحویل دستگاه های تصویربرداری هوایی از طریق شرکت نگاه آسمان در شهر مقدس مشهد به نمایندگان روابط عمومی آستان صورت گرفت. گفتنی است دوره آموزشی کامل استفاده از تجهیزات توسط شرکت نگاه آسمان در استادیوم امام رضا (ع) با حضور کادر روابط عمومی برگزار شد.