سامانه استخدام و آغاز همکاری نگاه آسمان

لطفا یک عنوان را انتخاب کنید

لطفا با کیبورد انگلیسی تایپ کنید.

لطفا با کیبورد انگلیسی تایپ کنید.

برای مثال 1365

برای مثال تهران

لطفا تاییدیه کدپستی برای این آدرس در ادامه بارگذاری گردد.

به صورت تیتر وار مهمترین موارد را بنویسید.

پسوند مورد قبول: jpg, jpeg, png, gif

عکس پرسنلی، رو و پشت کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی تاییدیه پستی، آخرین مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل (دسته جمعی بارگذاری شود)

فعلا زمان بندی برای ثبت اطلاعات در این شاخه مشخص نشده است لطفا بعدا مراجعه کنید.

لطفا با کیبورد انگلیسی تایپ کنید.

شماره همراهی که به نام شماست

همراه با کد شهر بدون خط فاصله

به این فرمت بنویسید: مثال 12 اردیبهشت 1369

به نام خود فرد باشد.

لطفا کلیه مدارک توسط اسکنر یا نرم افزار اسکن گوشی همراه تهیه شده باشد و دارای وضوح و کادر بندی مناسب باشد. تصویر هر یک از مدارک را به صورت مجزا تهیه کنید. (همه مدارک را به صورت دسته جمعی انتخاب و بارگذاری کنید) (حجم مدارک را کم کنید.)

1. عکس پرسنلی 2. رو کارت ملی 3. پشت کارت ملی 4. کلیه صفحات شناسنامه 5. کارت پایان خدمت 6. گواهی عدم سوء پیشینه 7. آخرین مدرک تحصیلی 8. گواهی تاییدیه پستی محل سکونت 9. آخرین نسخه اجاره نامه یا سند ملکی محل سکونت 10. یکی از قبوض محل سکونت 11. صفحه دفترچه بیمه یا پرونده الکترونیکی 12. تصویر فرم ثبت اطلاعات که با دست خط خود تکمیل کرده اید و آن را امضاء و اثر انگشت زده اید. (فرم شماره 121)