تجهیز موسسه رفاهی کارکنان همراه اول

موسسه رفاهی کارکنان همراه اول به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست. جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی به صورت یک پکیج کامل در اختیار این موسسه جهت مستندسازی پروژه ها و ... قرار گرفت.