لیست ریز قطعات

قطعات کوادکوپتر مویک 2
111. شل یا پوسته فوقانی مویک 2 
112. شل یا پوسته میانی مویک 2
113. پوسته یا کاور زیرین مویک 2
114. بازوی جلو شماره یک همراه با موتور مویک 2
115. بازوی جلو شماره دو همراه با موتور مویک 2
116. بازوی عقب شماره سه همراه با موتور مویک 2
117. بازوی عقب شماره 4 همراه با موتور مویک 2
118. بازوی جلو شماره یک همراه با موتور مویک 2
119. بازوی جلو شماره دو همراه با موتور مویک 2
120. بازوی عقب شماره سه همراه با موتور مویک 2
121. بازوی عقب شماره 4 همراه با موتور مویک 2
118. موتور براسلش مویک 2 (موتورها چپ گرد و راست گرد ندارد)
119. قفل ملخ نشان سفید موتور مویک 2
120. قفل ملخ بدون نشان سفید موتور مویک 2
121. برد GPS مویک 2 (برد فوقانی دماغه جلو)
122. برد ESC مویک 2 (برد رویی)
123. برد اصلی مویک 2 (برد زیرین)
124. کاور دماغه جلو مویک 2
125. ملخ اصلی کم صدا مویک 2 (جفت) یک عدد چپگرد و یک عدد راستگرد
150. کاور و پوسته دوربین همراه با موتور پیچ مویک 2 پرو
151. بازوی یو شکل گیمبال مویک 2 پرو
152. بازوی ال شکل همراه با موتور رول و موتور یاو مویک 2 پرو
153. کابل تصویر (چند رشته ای) دوربین مویک 2 پرو
154. حلقه و فیلتر UV دوربین مویک 2 پرو
155. فلت کابل دوربین مویک 2 پرو
156. سیستم مانتینگ یا دمپینگ مویک 2 پرو