پدافند قرارگاه خاتم الانبیاء آجا به جمع مشتریان نگاه آسمان پیوست

پدافند قرارگاه خاتم الانبیاء آجا به جمع مشتریان نگاه آسمان پیوست

پدافند قرارگاه خاتم الانبیاء آجا طبق انعقاد قرارداد جهت تامین و استفاده از تجهیزات تصویربرداری هوایی با شرکت نگاه آسمان همکاری خواهد نمود. در اولین تجربه همکاری جدیدترین تجهیزات بازرسی و فیلمبرداری هوایی به این مرکز با موفقیت تحویل داده شد. تصویر این مطلب مربوط به جلسه آموزشی پرواز در سایت پروازی شرکت نگاه آسمان می باشد.