آبراهه بتن به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست

آبراهه بتن به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست

شرکت آبراهه بتن جهت مستندسازی پروژه های کاری خود و همچنین بازرسی هوایی از فضا و کارگاه های کاری خود را جدیدترین تجهیزات بازرسی هوایی و تصویربرداری هوایی مجهز شد. کلیه مراحل مشاوره، انتخاب سیستم، تحویل و آموزش پرسنل توسط شرکت نگاه آسمان انجام شد.