تجهیز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به تجهیزات تصویربرداری هوایی

تجهیز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به تجهیزات تصویربرداری هوایی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی تجهیز شد. کلیه فرآیند مشاوره، انتخاب سیستم، تحویل همراه با تست های سلامت و آموزش کامل نمایندگان معرفی شده از سوی دانشگاه در شرکت نگاه آسمان انجام شد.