سازمان آب و برق خوزستان در جمع مشتریان نگاه آسمان

سازمان آب و برق خوزستان به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست. خدماتی همچون مشاوره، تحویل تجهیزات و همچنین برگزاری یک دوره آموزشی کامل و اختصاصی در شهر اهواز برای کارکنان این مجموعه از جمله خدمات ارائه شده از سوی شرکت نگاه آسمان به این سازمان بود.