شرکت صوتی و تصویری سروش به جمع مشتریان پیوست

مهرماه 97 در شرکت نگاه آسمان توانستیم باب همکاری جدیدی را با شرکت صوتی و تصویری سروش باز نماییم. ارائه مشاوره صحیح و انتخاب بهترین تجهیزات و کاربردی با نوع مصرف این مجموعه، تحویل تجهیزات با استاندارد حاکم بر شرکت نگاه آسمان و در نهایت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از جمله خدمات ارائه شده به شرکت صوتی و تصویری سروش بود. 


همچنین در جلسه تحویل تجهیزات به این شرکت مقرر شد جهت همکاری برگزاری نمایشگاه دائمی و همچنین برگزاری دوره تخصصی آموزشی برای کلیه شعب این شرکت برنامه هایی از سوی شرکت نگاه آسمان ارائه شود.