انعقاد قرارداد مشاوره، خرید و آموزش با صدا و سیمای مازندران

صدا و سیمای مازندران به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی و پخش زنده تجهیز شد. در یک قرارداد بلندمدت مشاوره اتنخاب بهترین و کارآمدترین تجهیزات به این مرکز معرفی گردید و سپس در یک فرآیند برنامه ریزی شده کلیه تجهیزات به صورت کامل با برگزاری جلسات آموزشی به کارکنان این مرکز تحویل داده شد.