گروه صنعتی آمیکو در جمع مشتریان نگاه آسمان

گروه صنعتی آمیکو به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی تجهیز شد.