شهرداری شمشک در جمع مشتریان نگاه آسمان

شهرداری شمشک در یک قرارداد مشاوره، انتخاب، آموزش و تجهیز به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست. فرآیند مشاوره و انتخاب بهترین تجهیزات با توجه به کاربری مشتری و همچنین آموزش کارکنان این مجموعه در شرکت نگاه آسمان با موفقیت به پایان رسید.