پالایشگاه آبادان و تجهیز به جدیدترین تجهیزات بازرسی هوایی

شرکت ODCC پالایشگاه آبادان در یک قرارداد همکاری به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری و بازرسی هوایی تجهیز شد. شرکت نگاه آسمان در جدیدترین همکاری خود به مشاوره انتخاب مناسب ترین دستگاه و همچنین پروسه تحویل تجهیزات پرداخت.