شهرداری شمس آباد دزفول به جمع مشتریان پیوست

در ادامه تجهیز واحدهای روابط عمومی ادارات و سازمان ها، شهرداری شمس آباد دزفول به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی مجهز شد. پروسه مشاوره و تحویل تجهیزات در هفته دوم اردیبهشت ماه انجام و تجهیزات تحویل واحد روابط عمومی این شهرداری شد.