منطقه سه انتقال گاز به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست

منطقه سه انتقال گاز جهت مستندسازی پروژه های خود به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی تجهیز شد. شرکت نگاه آسمان کلیه خدمات مربوط به فرآیند مشاوره، تحویل و آموزش را با موفقیت به پایان رساند.